Insert Logo Here

Cổ đông

Quản trị nội bộ

16/09/2014

I-Hội đồng Quản Trị:

Ông PHẠM VĂN TÂN                   : Chủ tịch HĐQT

Ông LÊ QUỐC LIỆT                      : Thành viên

Bà   HỒ THỊ THU CÚC                  : Thành viên

Ông LÊ VĂN ANH                         : Thành viên

Bà   LÊ HOÀNG ANH                    : Thành viênII-Ban Kiểm Soát:

Ông BÙI VĂN HẢI                         : Trưởng ban Kiểm Soát

Ông VŨ QUỐC LẬP                       : Thành viên

Ông PHAN THANH SƠN               : Thành viên

Người đại diện pháp luật của công ty: Ông PHẠM VĂN TÂN Tổng giám đốc.